Všeobecné Podmienky Užívania


Ref. číslo: OSZÁFF/2015-7

Súčasné Všeobecné Podmienky Užívania (ďalej len VPU) predstavujú podmienky využívania sprostredkovacieho systému „autostop“ (ďalej len: Systém) spoločnosti Oszkar.com telekocsi Kft. (ďalej len Poskytovateľ), ktorý je Užívateľom dostupný prostredníctvom webovej stránky www.oszkar.com (ďalej len: Webová stránka) a tiež cez smartfónové aplikácie.

S výslovným súhlasom podaným počas Registrácie, Vloženia ponuky na jazdu alebo Rezervácie miesta v ponuke na jazdu a ďalej s využitím Služby vznikne medzi Užívateľom a spoločnosťou Oszkar.com telekocsi Kft. online zmluva, na základe § 5 ods. 4 zákona CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách (Zeo.), resp. o niektorých otázkach služieb súvisiacich s informačným spoločenstvom. Zmluvu medzi Poskytovateľom a Užívateľom je potrebné považovať za platnú a účinnú, pričom za jej vznik sa považuje termín, keď sa Užívateľ v systéme úspešne zaregistroval. Nevyhnutnou podmienkou registrácie je prijatie VPU.

Poskytovateľ je oprávnený, pri predbežnom informovaní Užívateľov systému, VPU jednostranne upraviť. Oznámenie sa realizuje zverejnením na webovej stránke aspoň 3 dni pred nadobudnutím platnosti. Zmeny budú účinné voči Užívateľovi po prvom využití systému od nadobudnutia účinnosti zmien. V prípade, že užívateľ so zmenami VPU nesúhlasí, má možnosť zrušiť svoju Registráciu na stránke Osobného profilu /v „Zmene, doplnení a nastavení osobných údajov“ kliknutím na funkciu „Odstránenie účtu“.

Obsah
1 Predmet právneho pomeru
2 Pojmy
3 Spracovanie a prenos osobných údajov
4 Registrácia
5 Podmienky využitia služby
6 Povinnosti užívateľov
7 Povinnosti Šoférov
8 Povinnosti Cestujúcich
9 Rezervačný poplatok a s tým súvisiace povinnosti Užívateľov
10 Otázka zodpovednosti
11 Online platba vopred
12 Preprava balíkov
13 Správa Kreditov
14 Obmedzenie prístupu
15 Zrušenie
16 Práva súvisiace s duševným vlastníctvom
17 Vybavovanie sťažností
18 Ďalšie ustanovenia


1. Predmet právneho pomeru
1.1. Predmetom právneho pomeru je využitie Systému prevádzkovaného Poskytovateľom, respektíve online sprostredkovateľská činnosť osobnej dopravy pre osoby cestujúce rovnakým smerom (ďalej len: Služba).


2. Pojmy
2.1. Poskytovateľ: Oszkar.com telekocsi Kft.

2.2. Povinné informácie Poskytovateľa:

Názov: Oszkar.com telekocsi Kft.
Sídlo: 1133 Budapešť, u. Hegedűs Gyula č. 67.
Korešpondenčná adresa: 1133 Budapešť, u. Hegedűs Gyula č. 67.
E-mailová adresa: info@oszkar.com
Telefónne číslo: +36 1/6333-696
Webová stránka: www.oszkar.com
Mená kontaktných osôb: Máté Gyürüs, Attila Prácser
DIČ: 24064253-1-41
IČ DPH: HU24064253
IČO: Cg.01-09-988724
Registračný súd: Registračný súd Hlavného mesta Budapešť
Registračné číslo v komore: BU24064253
Inštitúcia spravujúca bankový účet: Raiffeisen Bank Zrt.
Číslo bankového účtu: 12010628-01510671-00100000
Poskytovateľ webhostingu: Linode, LLC
329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A
Galloway, NJ 08205, United States
support@linode.com

2.3. Ďalšie pojmy:

Služba: webová prevádzka umožňujúca službu autostop pre osoby cestujúce rovnakým smerom (Šoféri a Cestujúci)

Webová stránka: Webová stránka www.oszkar.com

Systém: Spoločný názov informačného systému realizujúceho službu Webovej stránky a umožňujúceho jej využitie a tiež využitie príslušnej smartfónovej aplikácie

Trasa: cesta medzi miestom odchodu a miestom príchodu

Šofér: Registrovaná osoba, ktorá ponúka svoje voľné miesta vo vozidle (vloží ponuku na jazdu) alebo na určitú trasu

Cestujúci: registrovaný užívateľ, ktorý si zarezervuje miesto u niektorého šoféra alebo na určitú trasu

Užívateľ: v Systéme registrovaná osoba, Šofér a/alebo Cestujúci

Spoj: vozidlo jazdiace po danej trase v danom termíne

Registrácia: v Systéme sa pod bodom „Registrácia“ vyplnia údaje, ktoré sa následne preposielajú Poskytovateľovi po kliknutí na tlačidlo „Zaregistrovať sa“

Užívateľské meno: Užívateľom pri Registrácii zvolené meno, ktoré slúži na jeho jednoznačnú identifikáciu, pričom všetky činnosti Užívateľa vykonané v Systéme budú označené týmto zvoleným menom

Profilová stránka: Informácie súvisiace s užívateľom, miesto zobrazenia hodnotení

Kontaktný údaj: Všetky údaje (vrátane, ale nie výlučne, nasledujúcich: telefónne číslo, e-mailová adresa, skype meno, Facebookové meno, odkaz alebo text, obsahujúci kontaktné informácie), ktoré umožňujú nadviazanie kontaktu s daným užívateľom.

Ponuka Šoféra: Ponuka v Systéme vložená Šoférom, ktorá obsahuje hlavné parametre cesty (čas odchodu a príchodu, čas, trasa, zastávky, počet voľných miest, výška cestovných nákladov atď.)

Ponuka Cestujúceho: Ponuka v Systéme vložená Cestujúcim, ktorá obsahuje hlavné parametre cestovnej požiadavky Cestujúceho (miesto a čas odchodu a príchodu, trasa, počet žiadaných miest, ponúkaný príspevok na cestovné náklady atď.)

Príspevok na cestovné náklady: (skrátený názov: cestovný alebo prepravný poplatok) šoférom (vo forintoch, eurách, anglických librách alebo švajčiarskych frankoch) určená suma, za ktorú Šofér odvezie Cestujúceho po určitej trase. Cestovný poplatok určený v anglických librách alebo švajčiarskych frankoch môžu určiť iba Užívatelia Biznis balíka. Šofér sa môže rozhodnúť o výške podľa neho primeraných Cestovných poplatkov podľa svojho vlastného uváženia, respektíve v závislosti od svojho prémiového balíka.

Vnútroštátna cesta: autostop ponuka alebo časť ponuky, ktorej začiatočný a tiež konečný bod pripadá na územie rovnakého štátu .

Zahraničná cesta: autostop ponuka alebo časť ponuky, ktorej začiatočný a konečný bod nepripadajú na územie rovnakého štátu.

Ponuka obchodného charakteru: autostop ponuka, pre ktorú platí aspoň jedno z nasledujúcich tvrdení:

 • V spoji je ponúkaných viac ako päť voľných miest
 • Spoj odchádza jedine po dosiahnutí určeného minimálneho počtu cestujúcich, počet ktorých presahuje jednu osobu
 • Určenie väčšieho cestovného príspevku, ako je systémom určený maximálny príspevok (18 HUF/km)
Vyhľadávanie: časť zobrazujúca v Systéme vložené ponuky Šoférov alebo Cestujúcich

Označenie jázd: rozlišovacie označenie, ikona, ktorá slúži na kategorizáciu, zvýraznenie ponúk a ktorá sa zobrazí na Webovej stránke vo Vyhľadávaní v prípade ponúk s kľúčovým slovom, ktoré zadal Užívateľ

Užívateľský balík Premium: balík, ktorý za určitý poplatok zabezpečí šoférovi nasledujúce oprávnenia:

 • bez reklám
 • nastaviť označenia jázd (vytvorenie nového označenia jázd, ktoré bude na základe rozhodnutia Užívateľa viditeľné výlučne Užívateľovi alebo každému Užívateľovi)
 • Označenie a ikona „Overený užívateľ autostopu Motar“ (v prípade platby bankovým prevodom)li>
Biznis balík: balík, ktorý za určitý poplatok zabezpečí Šoférovi nasledujúce oprávnenia:

 • bez reklám
 • nastavenie označenia jázd
 • Označenie a ikona „Motar vodič z povolania“
 • synchronizácia ponúk pre jazdy
 • Možnosť vkladania ponúk z titulu podnikateľskej činnosti
 • Možnosť vkladania aj tých jázd, ktoré sa časovo prekrývajú
Overený užívateľ autostopu Motar: Šofér, ktorý aspoň raz uhradil sumu za ním využívanú spoplatnenú službu bankovým prevodom, označenie overeného užívateľa v Systéme: ikona zeleného vyznamenania

Vodič z povolania: Šofér, ktorý má Biznis balík, označenie v Systéme: ikona volantu zlatej farby

Online platba vopred: bezpečná online platobná možnosť realizujúca sa medzi Užívateľmi prostredníctvom platobného systému PayU Kft., respektíve OTP Mobil Kft., s ktorou môže Užívateľ pred termínom cesty elektronicky uhradiť cestovný poplatok.

Transakčný poplatok: poplatok, ktorý sa uhrádza v prípade využitia online platby vopred

Rezervačný poplatok: Poplatok uhrádzaný Užívateľmi, ktorý prijme Šofér a ktorý následne prepošle Poskytovateľovi (viď. podkapitolu 9.A)

Sprostredkovateľský poplatok: Šoférom zaplatený poplatok Poskytovateľovi v prípade, že rezervačný poplatkový systém nie je na základe podkapitoly 9.A možné využiť (viď. podkapitolu 9.B)

Príspevok na cestovné náklady na základe dohody: v ponuke Autostopu nie je označený konkrétny cestovný poplatok, Šofér a Cestujúci sa spoločne dohodnú na výške cestovného poplatku

Preprava ako láskavosť: cesta ponúkaná v Systéme s cestovným poplatkom 1 HUF. Prepravu ako láskavosť môžu ponúkať iba Šoféri, ktorí si na to prostredníctvom kontaktných údajov Poskytovateľa (napr. e-mail, vnútorná správa) vyžiadali od Poskytovateľa súhlas, pričom uviedli adekvátne odôvodnenie a Poskytovateľ im túto žiadosť schválil.

Kredit: virtuálny platobný prostriedok na vnútorné využitie, ktorý je možný zakúpiť si za poplatok a ktorý je možné v Systéme využiť na použitie služieb.

Správa zostatkov: rozhranie sledujúce aktuálny zostatok a využitie kreditov v Systéme.

Preprava balíkov: činnosť, pri ktorej odosielateľ balíka necestuje so Šoférom, odovzdá mu len prepravujúci balík, ktorý mu za dohodnutú sumu odnesie na vopred dohodnutú cieľovú lokalitu.


3. Spracovanie, prenos osobných údajov
3.1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.1 Systém považuje osobné údaje Užívateľov (vrátane ich IP adresy) za dôverné a okrem prípadov uvedených v bode PRENOS ÚDAJOV ich neposkytne tretím osobám, pričom garantuje dodržanie zákonnej ochrany osobných údajov. Prenos údajov Polícii, respektíve organizácii na ochranu práv je povolený, ak si ich dané orgány vyžiadajú z dôvodu podozrenia z trestného činu. Systém môžu využívať výlučne registrovaní Užívatelia. Užívateľ Registráciou zároveň súhlasí s nariadeniami VPU, respektíve ich považuje sám pre seba za záväzné. Osobné údaje sa zobrazia pri ponukách Šoféra a Cestujúceho, pričom dané údaje sú dostupné tiež iba pre registrovaných Užívateľov. Prenos a neoprávnené využitie dostupných informácií registrovanými Užívateľmi je zakázané a nesie so sebou vylúčenie zo systému!

3.1.2. Užívateľ Registráciou súhlasí s dostávaním e-mailov súvisiacich s činnosťou vykonávanou v Systéme (napr. rezervácia miesta, prijatá správa atď.). Od týchto oznamov nie je možné sa odhlásiť.

3.1.3. Poskytovateľ aspoň raz týždenne informuje e-mailom Užívateľov o aktuálnych informáciách súvisiacich so systémom (newsletter). Newsletterové oznamy prijímajú tí užívatelia, ktorí ich prijímanie na stránke „Osobné údaje“ nezakázali. Odhlásiť sa od prijímania newsletterov je možné kliknutím na odkaz odhlásenia, ktorý sa nachádza na spodnej časti každého newslettera.

3.1.4. Webová stránka využíva na určité svoje funkcie tzv. cookies, ktoré sú údajmi Užívateľa uloženými v prehliadači využívanom na návštevu Webovej stránky. Pravidlá Oszkar Cookies , sú dostupné po kliknutí sem , kde nájdete detailnejšie informácie o využívaných cookies. Využitím Webovej stránky Užívateľ poskytuje svoj súhlas k tomu, aby Webová stránka využívala cookies na základe Pravidiel Cookies

3.1.5. Zrušenie Registrácie je možné na stránke Osobného profilu /v „Zmene, doplnení a nastavení osobných údajov“ kliknutím na funkciu „Odstránenie účtu“. Poskytovateľ počas odstránenia účtu zmaže údaje Užívateľa, ale užívateľské meno a e-mailovú adresu si s cieľom zabrániť opakovanej registrácii zachová. Cieľom tohto nariadenia je zabrániť opakovanej registrácii s úmyslom odstrániť negatívne hodnotenia.

3.1.6. Spoločnosť Oszkar.com telekocsi Kft. vykonáva spracovanie osobných údajov na základe odseku (6) §68 zákona CXII. z roku 2011 (Zoinfo.) o práve na sebaurčenie a o slobode informácií Národného Úradu Ochrany Osobných Údajov a Slobody Informácií s nasledujúcimi údajmi a evidenčným číslom:

Spracovateľ údajov Oszkar.com telekocsi Kft.
Sídlo/adresa 1133, Budapešť, u. Hegedűs Gy. č. 67 5/4
Označenie spracovania údajov „registrácia na webovej stránke. Cieľom spracovania je pri Užívateľom povinne uvedených údajoch identifikácia oprávnenia Užívateľa, vytvorenie kontaktu medzi Užívateľmi a možnosti zasielania systémových správ“
Evidenčné číslo spracovania osobných údajov NAIH-81509/2014.4

3.1.7. Poskytovateľ si vyhradzuje možnosť na zabezpečenie prístupu externých partnerov k údajom, ktoré sú na webovej stránke oszkar.com verejne dostupné cez existujúci a neustále vyvíjaný REST API

3.2. PRENOS ÚDAJOV

3.2.1. Názov spracovateľa údajov: PayU Hungary Kft.
Sídlo: 1074, Budapešť Rákóczi út č. 70-72.
Okruh prenášaných údajov: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu
Cieľ prenosu údajov: v prípade online prijímania platby vopred je cieľom kontrola transakčnej bezpečnosti (fraud) a správa platieb

3.2.2. Schibsted Classified Media Hungary Kft.
Sídlo: 1031 Budapešť, u. Záhony č. 7. budova B. príz.
Okruh prenášaných údajov: údaje autostop ponuky sú dostupné aj bez prihlásenia sa (meno, obrázky, časy odchodov a miesta, poznámka)
Cieľ prenosu údajov: propagácia autostop ponúk návštevníkom portálu Jofogás.hu, vďaka čomu sa zvyšujú šance na získanie Cestujúcich

3.2.3. Názov spracovateľa údajov: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Sídlo: 1093 Budapešť, u. Közraktár č. 30-32.
Okruh prenášaných údajov: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu
Cieľ prenosu údajov: v prípade online prijímania platby vopred je cieľom kontrola transakčnej bezpečnosti (fraud) a správa platieb


4. Registrácia
4.1. Niektoré služby Systému (vyhľadávanie, zobrazenie ciest, prihlásenie sa na sledovanie ponúk) sú dostupné aj bez registrácie pre každú osobu, ktorá je podľa maďarského práva právne spôsobilá. Niektoré služby (napr. vloženie ponuky, rezervácia miesta, hodnotenie atď.) sú viazané na registráciu a následné prihlásenie sa. Registrácia do daného systému je bezplatná.

4.2. Registrovať sa je možné na niektorom z užívateľských rozhraní systému vyplnením údajov uvedených v bode „Registrácia“ alebo pomocou facebookového profilu. V poslednom prípade sú platné aj všeobecné užívateľské podmienky Facebooku. Podmienkou registrácie je prijatie VPU. V prípade úspešnej registrácie zašle Poskytovateľ Užívateľovi potvrdzujúci e-mail a Užívateľ môže po potvrdení svojej registrácie využívať Službu.

4.3. Za chybné zadávanie údajov, respektíve za poškodenia vyplývajúce z uvedenia falošných alebo zámerne chybných uvedených údajov a za technické problémy, ktoré sa vyskytnú počas zadávania údajov, Poskytovateľ nezodpovedá.

4.4. Užívateľ na základe bodu č.3 súčasných VPU Registráciou výslovne súhlasí so spracovaním jeho údajov, ktoré sú potrebné pre poskytovanie Služby.
Zrušiť Registráciu je možné na stránke Osobného profilu /v „Zmene, doplnení a nastavení osobných údajov“ kliknutím na funkciu „Odstránenie účtu“. Poskytovateľ počas odstránenia účtu zmaže údaje Užívateľa, ale užívateľské meno a e-mailovú adresu si s cieľom zabrániť opakovanej registrácii zachová. Cieľom tohto nariadenia je zabrániť opakovanej registrácii s úmyslom odstrániť negatívne hodnotenia.

5. Podmienky využívania Služby
5.1. Užívateľ je na využívanie služby oprávnený výlučne vtedy, ak je spôsobilý alebo čiastočne spôsobilý na právne úkony, ale samostatne disponuje vlastnými príjmami, respektíve má povolenie svojho zákonného zástupcu. Registráciou Užívateľ berie na vedomie a zaručuje sa, že je oprávnený na využívanie Služby v súlade s VPU.

6. Povinnosti Užívateľov
6.1. Služba je Užívateľom dostupná výlučne na vlastnú zodpovednosť.

6.2. Užívateľ je zodpovedný za operácie vykonané s jeho Užívateľským menom a tiež za bezpečné zachovanie hesla, ktoré ochraňuje dané Užívateľské meno. V prípade, že sa Užívateľ dozvie, že k jeho heslu získala prístup tretia osoba alebo tretie osoby, je povinný okamžite zmeniť svoje heslo. Ak je možné predpokladať, že neoprávnená tretia osoba heslo Užívateľa nejakým spôsobom zneužije, Užívateľ je povinný okamžite o tom informovať Poskytovateľa.

6.3. Obsah zverejnený Užívateľmi odzrkadľuje výlučne názor Užívateľa. V Systému je zakázané umiestňovanie takého obsahu, ktorý mylne budí dojem, že Poskytovateľ schválil alebo súhlasí s obsahom, ktorý bol zverejnený Užívateľom. Za obsah zverejnený Užívateľom a za prípadné poškodenia s tým súvisiace zodpovedá výlučne Užívateľ. Užívateľ je povinný postarať sa o to, aby ním zverejnený obsah v Systéme neporušoval práva tretích osôb ani platné maďarské právne predpisy.

6.4. Užívateľ sám zodpovedá za údaje uvedené v Systéme, najmä za uvedené kontaktné údaje, ako sú napr. e-mailová adresa, telefónne číslo, a za správnosť a včasnosť autostop údajov. Kontrola údajov Užívateľa nepatrí do právomoci Poskytovateľa, ale za uvedením zámerne chybných a falošných údajov môžu nasledovať právne kroky.
Užívateľ si je vedomý, že v Systéme je zakázaná reklama vlastných produktov a služieb Užívateľa bez schválenia Poskytovateľa. O možnostiach reklamy v Systéme si môžete vyžiadať informácie na e-mailovej adrese info@oszkar.com

7. Povinnosti Šoférov
7.1. Šofér si v záujme zdieľania nákladov za cestu môže vyžiadať od Cestujúcich cestovný príspevok v ním určenej výške. Šoférom nahlásené miesto a čas odchodu má povinný charakter. V prípade, ak si u Šoféra už rezervoval miesto aspoň jeden Cestujúci, zmena uvedeného miesta odchodu a cieľového mesta nie je možná; presné miesto, čas odchodu a príchodu je možné zmeniť jedine 12 hodín pred pôvodne oznámeným začiatkom cesty. Zrušenie cesty v Systéme je zo všeobecných dôvodov možné vykonať maximálne 12 hodín pred pôvodne oznámeným začiatkom cesty, o tejto skutočnosti budú Cestujúci informovaní e-mailom. Za úspešnosť doručenia automatických e-mailov Poskytovateľ nezodpovedá, preto je povinnosťou Šoféra telefonicky sa presvedčiť, či boli Cestujúci, ktorí si rezervovali miesto na daný spoj, informovaní o zmenách. V prípade, že sa Cestujúci na spoj ešte neprihlásili, je možné v ponuke vykonať akúkoľvek zmenu.

7.2. Šofér je povinný údaje svojej ponuky zverejnenej v Systéme pravidelne aktualizovať. V prípade, že v Systéme zverejňuje ponuky s nepravdivými údajmi, je Poskytovateľ oprávnený tieto ponuky odstrániť a o tejto skutočnosti informuje Šoféra. V prípade, že sa Šofér 40 dní pred odstránením jeho nepravdivých údajov do Systému neprihlásil, nie je Poskytovateľ povinný informovať ho o odstránení ponuky.

7.3. Šofér nie je povinný na mieste stretnutia dohodnutom s Cestujúcimi čakať viac ako 15 minút, svoje negatívne skúsenosti môže zverejniť v Systéme na profilovej stránke užívateľa.

7.4. Po dosiahnutí cieľového mesta je Šofér povinný Užívateľa prepraviť na základe dohody od domu k domu alebo k verejnému miestu dostupnej verejnej dopravy.

7.5. V prípade, že Šofér mesačne (za kalendárny mesiac) prepraví viac ako 20 osôb, je povinný zakúpiť si Prémiový užívateľský alebo Biznis balík.

7.6. V prípade, že Šofér mesačne (za kalendárny mesiac) prepraví viac ako 40 osôb, je povinný zakúpiť si Biznis balík.

7.7. Šofér je povinný, na základe pomerov označených Poskytovateľom vo VPU, sprostredkovať Rezervačné poplatky v  lehotách určených Poskytovateľom, a to niektorým z uvedených platobných spôsobov (prevod bankovou kartou, prevod, dobitie kreditu, hotovostná platba v banke, hotovostná platba na prevádzke Poskytovateľa).

7.8. Šofér je povinný po každej realizovanej ceste ohodnotiť Cestujúcich v Systéme.

7.9. Šofér je povinný mať svoje vozidlo, využívané ako Spoj, v dobrom technickom stave, ktorý je vhodný na bezpečnú prevádzku a prepravu Cestujúcich. Šofér je povinný pred odchodom každého Spoja dôkladne a pozorne skontrolovať, či motorové vozidlo právne a technicky zodpovedá aktuálnemu zneniu účinných právnych predpisov a či je z každého hľadiska vhodné byť účastníkom dopravnej premávky (napríklad, ale nie výlučne: motorové vozidlo má platné registračné osvedčenie a tiež povinné poistenie, Šofér má vodičský preukaz na vozidlo využívané ako Spoj atď.)

7.10. Šofér je povinný dostaviť sa na miesto odchodu v stave vhodnom na vedenie motorového vozidla a počas trvania jazdy je plne zodpovedný za bezpečnosť Cestujúceho.

7.11. Šofér je počas každej jazdy povinný držať pri sebe svoje identifikačné údaje, vodičský preukaz a tiež dokumenty motorového vozidla.

7.12. Šofér je v prípade zahraničnej cesty povinný presvedčiť sa o oprávnení Cestujúceho cestovať do zahraničia prostredníctvom potvrdzujúceho dokumentu, a tým eliminovať možnosť nezámerného pašovania ľudí.

8. Povinnosti Cestujúcich
8.1. Cestujúci je povinný dostaviť sa na dohodnuté miesto v čase odchodu a v stave vhodnom na cestovanie alebo sa postarať o správne informovanie Šoféra, ak z nejakých dôvodov nie je schopný včas sa dostaviť na miesto odchodu alebo odstupuje od svojho cestovateľského zámeru. Správne informovanie je vykonané vtedy, ak Šofér nejakým spôsobom (sms, e-mail, telefón atď.) potvrdí Cestujúcemu, že prijal informácie o zrušení cesty.

8.2.Cestujúci je na mieste príchodu (v cieľovej stanici) povinný Šoférovi zaplatiť vopred dohodnutú alebo v autostop ponuke zverejnenú sumu, ktorá obsahuje Cestný príspevok určený Šoférom a tiež prípadný Rezervačný poplatok. Výnimku tejto povinnosti tvorí Cestovný poplatok uhradený online platbou vopred. V tomto prípade je Cestujúci povinný na žiadosť Šoféra predložiť cestovný lístok alebo cestovný kód (viď. kapitola 11. Online platba vopred)

8.3. Cestujúci je povinný po každej zrealizovanej aj nezrealizovanej ceste zaznamenať v Systéme hodnotenie Šoféra.

8.4. V prípade, že sa Šofér na dohodnuté miesto stretnutia nedostaví alebo sa dostaví z vlastnej viny s významným meškaním, Cestujúci môže túto alebo aj ďalšie svoje negatívne skúsenosti zverejniť v Systéme na Profilovej stránke Šoféra.

8.5. Cestujúci je počas každej svojej cesty povinný predložiť svoje identifikačné údaje a v prípade zahraničnej cesty musí mať pri sebe aj svoje platné cestovné doklady. V prípade zahraničnej cesty je Cestujúci povinný, ak o to Šofér požiada, predložiť Šoférovi svoje Cestovné doklady. V prípade absencie platného cestovného dokladu alebo v prípade odmietnutia predložiť platný cestovný doklad, respektíve ak sa Cestujúci nedostaví v stave vhodnom na cestovanie, môže Šofér odstúpiť od prepravy Cestujúceho.


9. Rezervačný poplatok a s tým súvisiace povinnosti Užívateľov
9.1. SPROSTREDKOVATEĽSKÝ REZERVAČNÝ POPLATKOVÝ SYSTÉM

9.1.1. S vytvorením, udržiavaním a prevádzkou Poskytovateľom vytvoreného systému sú spojené individuálne a priebežné náklady. V záujme zabezpečenia financovateľnosti a trvalého a bezpečného udržania služby využíva Poskytovateľ Rezervačný poplatkový systém.

9.1.2. Rezervačný poplatok je poplatok zaplatený Cestujúcimi za cesty zrealizované sprostredkovaním Služby.

9.1.3. Rezervačný poplatok zaplatí Cestujúci Šoférovi. Šofér je povinný cestujúcimi zaplatené Rezervačné poplatky sprostredkovať v lehotách určených Poskytovateľom, a to niektorým z uvedených platobných spôsobov (prevod bankovou kartou, prevod, dobitie kreditu, hotovostná platba v banke, hotovostná platba na prevádzke Poskytovateľa).

9.1.4. Poplatková povinnosť sa od 27. novembra 2015 vzťahuje na všetky vnútroštátne a zahraničné trasy, okrem trás so vzdialenosťou menšou ako 50 km.

9.1.5. V prípadoch, keď je Šofér povinný vystaviť faktúru, uvádza na vystavenej faktúre sumu rezervačného poplatku ako osobitnú položku za sprostredkovanú službu. Na základe toho si môže, v súlade s odsekom (1) §38 zákona o Miestnych daniach, odpočítať sumu vyúčtovanú ako rezervačný poplatok, na základe súčasnej Zmluvy a faktúry vystavenej Poskytovateľom, zo základu miestnej podnikateľskej dane.

9.1.6. Rezervačný poplatok môže byť rozdielny alebo fixný a v prípade Cestovného príspevku vykazujú jeho výšku na základe dohody nasledujúce tabuľky:

Suma príspevku na cestovné náklady Cestujúcim zaplatený Rezervačný poplatok
0-499 HUF bezplatné
500-1299 HUF 50 HUF
1300-2299 HUF 100 HUF
2300-3299 HUF 150 HUF
3300-4299 HUF 200 HUF
4300-5299 HUF 250 HUF
5300-6299 HUF 300 HUF
6300-7299 HUF 350 HUF
7300-8299 HUF 400 HUF
8300-9299 HUF 450 HUF
9300-10299 HUF 500 HUF
10300-12299 HUF 600 HUF
12300-14299 HUF 700 HUF
a tak ďalej…


9.1.7. V prípade, že v ponuke nie je uvedená výška Príspevku na cestovné náklady, rezervačný poplatok sa zaplatí v závislosti od dĺžky cesty na základe nasledujúcej tabuľky:

VNÚTROŠTÁTNA CESTA
Dĺžka cesty v km Cestujúcim zaplatený Rezervačný poplatok
1 – 50 km bezplatne
51 – 100 km 50 HUF
101 – 150 km 100 HUF
151 – 200 km 150 HUF
201 – 250 km 200 HUF
251 – 300 km 250 HUF
301 – 350 km 300 HUF
a tak ďalej…
ZAHRANIČNÁ CESTA
Dĺžka cesty v km Cestujúcim zaplatený Rezervačný poplatok
1 – 50 km bezplatne
51 – 150 km 100 HUF
151 – 250 km 250 HUF
251 – 350 km 400 HUF
351 – 450 km 550 HUF
451 – 550 km 700 HUF
551 – 650 km 850 HUF
a tak ďalej…


9.1.8. V prípade zaplatenia Príspevku na cestovné náklady v Eurách/Anglických librách/Švajčiarskych frankoch bude aj Rezervačný poplatok uhradený v tejto mene Euro/Anglická libra/Švajčiarsky frank a jeho výšku nájdete v nasledujúcich tabuľkách. Podobne ako v prípade ciest zaplatených vo forintoch, aj výška Rezervačného poplatku bude a je iná pri fixnom Príspevku na cestovné náklady a pri Príspevku určenom na základe dohody.

Suma príspevku na cestovné náklady Cestujúcim zaplatený Rezervačný poplatok
do 2 EUR/GBP/CHF bezplatne
3 – 6 EUR/GBP/CHF 0.25 EUR/GBP/CHF
7 – 11 EUR/GBP/CHF 0.5 EUR/GBP/CHF
12 – 16 EUR/GBP/CHF 0.75 EUR/GBP/CHF
17 – 26 EUR/GBP/CHF 1 EUR/GBP/CHF
27 – 46 EUR/GBP/CHF 2 EUR/GBP/CHF
47 – 66 EUR/GBP/CHF 3 EUR/GBP/CHF
a tak ďalej…

VNÚTROŠTÁTNA CESTA
Dĺžka cesty v km Cestujúcim zaplatený Rezervačný poplatok
do 70 km bezplatne
70.01 – 120 km 0.2 EUR/GBP/CHF
120.01 – 170 km 0.4 EUR/GBP/CHF
170.01 – 220 km 0.6 EUR/GBP/CHF
220.01 – 270 km 0.8 EUR/GBP/CHF
270.01 – 320 km 1.0 EUR/GBP/CHF
320.01 – 370 km 1.2 EUR/GBP/CHF
a tak ďalej…
ZAHRANIČNÁ CESTA
Dĺžka cesty v km Cestujúcim zaplatený Rezervačný poplatok
1 – 50 km bezplatne
51 – 150 km 0.4 EUR/GBP/CHF
151 – 250 km 1 EUR/GBP/CHF
251 – 350 km 1.6 EUR/GBP/CHF
351 – 450 km 2.2 EUR/GBP/CHF
451 – 550 km 2.8 EUR/GBP/CHF
551 – 650 km 3.4 EUR/GBP/CHF
a tak ďalej…

9.1.9. V prípade, že Šofér určí vzhľadom k dĺžke cesty (pod 7 HUF/cestujúci/km alebo pod 0,025 EUR/cestujúci/km alebo pod 0,02 GBP/cestujúci/km alebo pod 0,03 CHF/cestujúci/km) iracionálne nízku cenu, automaticky sa aktivuje počítanie rezervačného poplatku na základe dĺžky cesty.
Výnimkou je Preprava ako láskavosť ponúkaná za 1 HUF za podmienky, že Poskytovateľ si vyhradzuje právo na skontrolovanie, či ide skutočne o prepravu ako láskavosť. V prípade, že sa preprava ako láskavosť neuskutočnila, započíta sa rezervačný poplatok určený na základe km.

9.1.10. Ak v ponuke nie je určený Príspevok na cestovné náklady a nie je možná ani kalkulácia vzdialenosti, bude Rezervačný poplatok v prípade vnútroštátnej cesty vo výške 150 HUF/cestujúci a v prípade zahraničnej cesty vo výške 1200 HUF/cestujúci.

9.1.11. Mena rezervačného poplatku sa zhoduje s menou prepravného poplatku (môže byť uvedený v HUF, EUR, GBP, CHF). Jeho uhradenie môže byť na základe výberu šoféra v Eurách a Forintoch. Kalkulácia sumy, ktorá má byť zaplatená, sa vykonáva prepočtom/výmenným kurzom, určeným Maďarskou Národnou Bankou, v deň vystavenia faktúry, v prípade Forintov sa zaokrúhľuje na desiatky.

9.1.12. Rezervačný poplatok sa započíta vtedy, ak
 • Cestujúci potvrdil, že cesta bola realizovaná ALEBO
 • Šofér potvrdil, že cesta bola realizovaná ALEBO
 • 3 dni po ceste ani jedna zo strán nepotvrdila cestu
9.1.13. Systém využitím vyššie uvedených tabuliek vypočíta Rezervačný poplatok, ktorý má Cestujúci zaplatiť Poskytovateľovi a v prípade fixnej sumy bude vo zverejnenej ponuke vo vyhľadávaní už zobrazená suma navýšená o Rezervačný poplatok. Šofér teda prijme od Cestujúcich sumu navýšenú o Rezervačný poplatok. Systém sleduje vývoj rezervačných poplatkov (aj v prípade, ak je v ponuke autostopu určená cena na základe dohody) a ak suma nahromadených Rezervačných poplatkov dosiahne 500 HUF, Šofér dostane e-mailové oznámenie o tom, koľko presne činí suma neuhradených Rezervačných poplatkov. Poplatok síce zaplatí Cestujúci, ale Šoféri ho zašlú Poskytovateľovi.

9.1.14. Vzhľadom k tomu, že Rezervačný poplatkový systém funguje na princípe dôvery, v prípade odstúpenia od cesty ktoroukoľvek stranou, povinnosť zaplatenia Rezervačného poplatku zaniká a Šofér dostane možnosť dodatočne nahlásiť, že sa daná cesta neuskutočnila – Poskytovateľ neustále sleduje mieru odmietnutia Cestujúcich. V prípade, ak je u jedného Šoféra v systéme na Šoférom ponúkanej trase o 5% vyšší počet odmietnutí Cestujúcimi ako je mesačný priemer, Šofér sa dostane na osobitný zoznam sledovaných, o čom ho Poskytovateľ informuje.

9.1.15. Poskytovateľ si z dôvodu významne zvýšeného pomeru odmietnutých Cestujúcich vyhradzuje právo vyžiadať si od príslušných Šoférov detailnejšie poskytovanie údajov a v prípade, že daný Šofér nevie dostatočne presvedčivo dokázať, že nezneužil otvorenosť Systému, je Poskytovateľ oprávnený:
 • preradiť Šoféra do Sprostredkovateľského systému zakladajúceho sa na vyhľadaní, ktorý je detailne opísaný v bode 9B. VPU.
 • dočasne alebo úplne obmedziť prístup Šoféra k Systému
9.1.16. Rezervačný poplatok je možné uhradiť na Webovej stránke pod označením „Osobné“, v bode „Financie“, po prihlásení sa nasledujúcimi spôsobmi:
 • úhrada bankovou kartou (je možné nastaviť aj automatické odpísanie prostriedkov) vo Forintoch a v Eurách bez výmenných kurzových poplatkov. Pri úhrade bankovou kartou z účtu s inou menou sú platné devízové podmienky banky vydávajúcej kartu.
 • prevodom – je možne uhrádzať na účet vo Forintoch a tiež na účet v Eurách i
 • dobitím kreditného zostatku v systéme. V tomto prípade je zvolenú výšku kreditu možné dobiť vopred a systém z nej automaticky uhradí aj Rezervačný poplatok. S kreditmi možno využiť aj manuálnu platbu, respektíve možno automatickú úhradu zakázať. Kreditný zostatok je možné dobiť po prihlásení sa v bode „Financie“ kliknutím na nasledujúci odkaz. Dobitie zostatku v Eurách a vo Forintoch môžete nastaviť v rozbaľovacej ponuke menu
 • bankovou hotovostnou platbou vo všetkých bankách Poskytovateľa
 • v hotovosti cez Express Pay terminál (ďalšie detaily o službe: http://expressfizetes.hu/)
 • v hotovosti vo vopred dohodnutom termíne v Budapeštianskej kancelárii Poskytovateľa (na termíne sa je možné dohodnúť telefonicky na tel. čísle: +36 1/6333-696 alebo na e-mailovej adrese info@oszkar.com)
9.1.17. V prípade, že si u jedného Šoféra zarezervuje miesto online platbou vopred jeden alebo niekoľko cestujúcich, systém sa z týchto zaplatených súm automaticky posnaží uhradiť aktuálny Rezervačný poplatok. Ak je suma Rezervačného poplatku menšia ako Poplatky na prepravné náklady prichádzajúce pre Šoféra z online platieb vopred, systém považuje Rezervačný poplatok za uhradený a Šofér prijme sumu s Rezervačným, respektíve s Transakčným poplatkom. Ak je suma Rezervačného poplatku vyššia ako Poplatky na prepravné náklady prichádzajúce Šoférovi z online platieb vopred, Šofér je povinný uhradiť výlučne rozdiel z Rezervačného poplatku

9.1.18. V prípade, že Šofér neuhradí svoj dlh z Rezervačného poplatku do určenej lehoty a na ponukách Šoféra sa zobrazí konkrétna suma, pričom povolil možnosť online platby vopred, jeho ponuky ostanú zobrazené vo Vyhľadávaní najviac 2 týždne a rezervácia miesta bude u neho možná iba online platbou vopred, kým neuhradí dlžnú sumu. V prípade, že Šofér medzičasom Rezervačný poplatok Poskytovateľovi uhradí, budú jeho Autostop ponuky okamžite prestavené do pôvodného stavu, a cestovný poplatok bude teda možné uhradiť aj Šoférom uvedeným spôsobom.

9.1.19. Ak
 • Šofér ani do 2 týždňov poplatok neuhradil alebo
 • nevidno konkrétnu sumu v ponuke Autostop (napríklad je uvedená preprava na základe dohody alebo poplatok v rozsahu od – do) alebo
 • Šofér nepovolil možnosť online platby vopred,
v prípade, že Rezervačný poplatok nebude do určitej lehoty uhradený, systém umiestni Autostop ponuky Šoféra do inaktívneho stavu (ponuky nebudú zobrazené vo Vyhľadávaní), a to až dovtedy, kým nebude Rezervačný poplatok prijatý. Ak pohľadávky existujú naďalej, Poskytovateľ je oprávnený posunúť ich svojej partnerskej spoločnosti na vymáhanie. Náklady spojené s vymáhaním pohľadávok zaťažujú neplatiaceho Užívateľa a náklady budú uvedené na faktúre vydanej partnerom na vymáhanie pohľadávok. Sumu postúpenú ako pohľadávku je možné uhradiť výlučne partnerovi na vymáhanie pohľadávok, a to na základe ním vystavenej faktúry. V prípade neúspešnosti vymáhania pohľadávok si môže Poskytovateľ uplatniť svoje požiadavky súdnou cestou.

Po zaplatení dlžného Rezervačného poplatku sa Autostop ponuky Šoféra stanú znova aktívne.

9.1.20. O Rezervačnom poplatku dostane Šofér oznámenie ihneď po tom, ako suma poplatku dosiahne 500 HUF, ale maximálne raz týždenne obdrží informujúce maily.

9.1.21. V prípade, ak Šofér trikrát za sebou uhradí Rezervačný poplatok včas, môže na stránke Osobné nastavenie uviesť namiesto týždennej platby mesačnú platobnú preferenciu. Ak dlžná suma nepresiahne 5000 HUF, tak v mesačnom platobnom systéme môže šofér uhradiť Rezervačný poplatok po mesiaci od splatnosti poplatku. Keď Rezervačný poplatok dosiahne výšku 5000 HUF, musí byť okamžite uhradený. Aj v prípade mesačných platobných systémov je Šofér informovaný. Dostáva oznámenia fungujúce v normálnom systéme prostredníctvom e-mailov alebo SMS správ.

9.1.22. O nezrealizovaných cestách je Šofér povinný podať hodnotenie v Systéme. Následne sa z bodu „Financie“ z menu „Osobné“ zmaže Rezervačný poplatok započítaný na danú cestu a systém prekalkuluje Rezervačný poplatok na úhradu.

9.1.23. Systém považuje všetky cesty 3. deň po pôvodne označenom dátume cesty za Zrealizované, ak o nich neprijal opačnú spätnú väzbu. V prípade, že hodnotenie Šoféra alebo Cestujúceho preukáže cestu ako zrealizovanú, Systém považuje cestu za zrealizovanú. Ak v súvislosti s realizáciou cesty hodnotenie Šoféra a Cestujúceho nesúhlasí, záležitosť preskúma Poskytovateľ.

9.1.24. Ceny uvedené v súčasnej kapitole sú brutto cenami. Rezervačné poplatky uhrádzané v rámci vnútroštátnych ciest už obsahujú DPH. V súvislosti s rezervačnými poplatkami uhrádzanými v rámci zahraničných ciest nevznikne povinnosť na zaplatenie DPH, keďže na základe §110 zákona CXXVII z roku 2007 (zákon o DPH) a v súvislosti s § 105 zákona o DPH, je sprostredkovateľská služba súvisiaca s prepravou osôb s nevnútroštátnym nástupom a/alebo výstupom oslobodená od dane.

9.2. SPROSTREDKOVATEĽSKÝ POPLATKOVÝ SYSTÉM NA BÁZE VYHĽADANIA

9.2.1. V prípade Obchodných užívateľov, pri ktorých nie je možné zabezpečiť sledovanie pravdivosti realizácie rezervácií, ale neuhrádzajú z každej cesty, ktorá je v systéme označená ako realizovaná, sprostredkovaný Rezervačný poplatok, je namiesto využitia sankcií, určených v bode 13 VPU, možnosť na využitie Sprostredkovateľského poplatkového systému na báze vyhľadania.

9.2.2. Presun do Sprostredkovateľského poplatkového systému na báze vyhľadania je možný
 • a.) na výslovnú žiadosť Šoféra alebo
 • b.) prostredníctvom rozhodnutia Poskytovateľa, v prípade, že sú dokázateľné niektoré z činností uvedené v bode 13. g VPU. V tomto prípade o tom Poskytovateľ Šoféra písomnou formou informuje.

9.2.3. Na šoféra, ktorý sa nachádza v sprostredkovateľskom poplatkovom systéme na báze vyhľadania, sa nevzťahuje povinnosť určená na základe podkapitoly 9A, sprostredkovanie rezervačného poplatku zaplateného Cestujúcim. Namiesto toho je Šofér povinný zaplatiť sprostredkovateľský poplatok vždy, keď Cestujúci a Šofér nadviažu kontakt v súvislosti s ponukou Šoféra, ktorá je zverejnená v systéme Oszkár. Za pokus o nadviazanie kontaktu zo strany Cestujúceho môžu byť považované:
 • Rezervácia miesta v Autostop ponuke Šoféra (počas ktorej cestujúci prijme Kontaktné údaje Šoféra)
 • Zaslanie vnútornej správy Šoférovi cez Systém
 • Vyžiadanie si telefónneho čísla na Šoféra v Systéme (bez rezervácie si ho môžu vyžiadať cestujúci iba v súvislosti so Šoférmi z povolania)

9.2.4. V prípade vyššie uvedených pokusov o nadviazanie kontaktu je Šofér v súvislosti s jedným Cestujúcim a jednou Autostop ponukou povinný uhradiť sprostredkovateľský poplatok iba raz. (Teda, ak napr. Cestujúci pred rezerváciou zašle vnútornú správu Šoférovi a následne si rezervuje miesto v Autostop ponuke Šoféra, za tohto cestujúceho bude v súvislosti s ponukou započítaný Sprostredkovateľský poplatok iba raz.)

9.2.5. Sprostredkovateľský poplatok je isté percento (menej ako 100) sprostredkované z Rezervačného poplatku po vykonaných cestách. Toto percento je Poskytovateľ povinný určiť Šoférovi s prihliadnutím na štatistické údaje využívania systému zo strany Šoféra a v súvislosti so štatistickými údajmi ostatných Šoférov.

9.2.6. V prípade, že Šofér nechce uplatniť ponúkaný sprostredkovateľský poplatkový systém na báze vyhľadania alebo nesúhlasí s výškou Sprostredkovateľského poplatku,
 • 30 dní po zahrnutí do Sprostredkovateľského poplatkového systému na báze vyhľadania môže požiadať o svoje spätné preradenie do Sprostredkovateľského systému rezervačného poplatku. Následne je Poskytovateľ povinný danú žiadosť do 10 dní preskúmať a v prípade splnenia nižšie uvedených podmienok preradiť Šoféra zo Sprostredkovateľského systému na báze vyhľadania naspäť do Sprostredkovateľského systému rezervačného poplatku:
  • Šofér v predchádzajúcich 30 dňoch neporušil pravidlá VPU, hlavne 13. bod
  • Šofér voči Poskytovateľovi nemá žiadne dlhy
  • Šofér ešte nebol v predchádzajúcich obdobiach zo Sprostredkovateľského poplatkového systému na báze vyhľadania preradený do Sprostredkovateľského systému rezervačného poplatku
 • môže sa rozhodnúť pre ukončenie využívania Systému


10. Otázka zodpovednosti
10.1. Úloha Poskytovateľa sa obmedzuje výlučne na sprostredkovanie kontaktu medzi Šoférom a Cestujúcim. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne udalosti ani poškodenia, ku ktorým došlo počas spoločných ciest, ani za pravdivosť Užívateľmi uvedených údajov, za stratu údajov ani za poškodenia vyplývajúce z prípadného chybného fungovania alebo prerušenia služby.

10.2. Systém môže každý Užívateľ využívať výlučne na vlastnú zodpovednosť a túto skutočnosť berie na vedomie pri registrácii prijatím VPU.

10.3. Za obsah zverejnený Užívateľom a za všetky s tým súvisiace prípadné majetkové, resp. nemajetkové škody, nesie zodpovednosť výlučne Užívateľ. Užívateľ je povinný postarať sa o to, aby ním v Systéme zverejnené obsahy priamym alebo nepriamym spôsobom neporušovali práva tretích osôb.

10.4. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenia a redundancie, ktoré sa vyskytnú v službách a ktoré vyplynuli z nesprávneho fungovania počítačových systémov, počítačových online systémov, serverov alebo poskytovateľov softvérov alebo z preplnenia internetu, prípadne z udalostí Vis maior (vrátane, ale nie výlučne, vojna, prírodná katastrofa, štrajk, nepokoje, ukončenia prác a podobné prípady).

10.5. V prípade, že Užívateľ využíva Službu so zámerom prepravy zvieraťa, Poskytovateľ nezodpovedá za zdravotný stav zvieraťa, respektíve za prípadné poškodenia, ktoré vzniknú počas prepravy. Preskúmanie toho, kto zodpovedá za prípadne spôsobené škody, je mimo právomocí Poskytovateľa.

10.6. V prípade, že Užívateľ využíva Službu so zámerom prepravy balíka, Poskytovateľ nezodpovedá za doručenie, obsah balíka, respektíve za prípadné poškodenia, ktoré sa vyskytnú počas prepravy. Preskúmanie toho, kto zodpovedá za prípadne spôsobené škody, je mimo právomocí Poskytovateľa.

10.7. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah Ponúk zobrazených na Webovej stránke. Poskytovateľ ponuky zverejňuje s prihliadnutím na nariadenia zákona CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a niektorých otázkach služieb súvisiacich s informačným spoločenstvom, a tiež zákona LVIII z roku 1997 o hospodárskej reklamnej činnosti.

11. Online platba vopred
11.1. V Systéme je medzi Užívateľmi dostupná bezpečná možnosť online platby vopred prostredníctvom platobných systémov PayU, respektíve OTP Mobil.

11.2. Počas online platby vopred, ak si užívateľ vyberie túto možnosť, Systém presmeruje Užívateľa na bezpečné online platobné rozhrania prevádzkované spoločnosťami PayU Hungary Kft. alebo OTP Mobil Kft. Na proces platby a na s tým súvisiace nariadenia ochrany osobných údajov sa vzťahujú všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti PayU Hungary Kft., respektíve OTP Mobil Kft. Podrobnejšie sa o platobnom systéme PayU môžete informovať na stránke www.payu.hu a o platobnom systéme OTP Mobil na stránke www.otpmobil.hu.

11.3. V prípade, že ste pri podaní Autostop ponuky povolili možnosť online platby vopred, môže Cestujúci svojou bankovou kartou na Internete zaplatiť Cestovný poplatok. Šofér sa musí prihlásiť ako prijímateľ online platieb vyplnením online formulára. Po vyplnení formulára a prihlásení sa dostanú Cestujúci možnosť využiť online platby, ak Šofér pri podaní Autostop ponuky povolil spôsob online platby vopred. Pri každej ponuke je možné nastaviť výlučnosť a voliteľnosť online platby vopred. Následne sa vykoná niekoľkodňový proces posúdenia, o úspešnosti ktorého dostane Šofér e-mailové oznámenie, dovtedy nie je platba povolená.

11.4. Šofér môže realizáciu cesty potvrdiť predloženým kódom od Cestujúceho, ktorý Cestujúci prijal počas online platby vopred. Šofér je oprávnený vyžiadať si sumu zníženú o transakčný poplatok (súčasne 7,7%), ak po ceste on alebo Cestujúci potvrdí, že daná cesta bola zrealizovaná. Peniaze sa Šoférom prevádzajú každý piatok a obsahujú cestovné poplatky za cesty, ktoré Šofér alebo Cestujúci označili do stredy rána daného týždňa za realizované.
Ak si Cestujúci rezervuje miesto u Šoféra prijímajúceho online platbu vopred, Systém ho pre účely platby presmeruje na platobné rozhrania PayU alebo OTP Mobil, kde môže bežným bezpečným spôsobom vykonať platbu. Následne dostane Cestujúci cestovný lístok, na ktorom je uvedený kód: pri ceste si Šofér tento kód od neho vypýta, keďže iba ním môže potvrdiť cestu ako úspešnú a vyžiadať si tak peniaze.

11.5. Odstúpenie od cesty rezervovanej online platbou vopred:

11.5.1. V prípade, že Cestujúci odstúpi od cesty v posledných hodinách alebo neodstúpi od cesty a nedostaví sa na uvedené miesto, Šofér dostane ako „zálohu“ 80% cestovného poplatku a 20% bude vrátených cestujúcemu. Ak Cestujúci zruší cestu včas alebo sa cesta nezrealizuje vinou Šoféra, Cestujúcemu bude navrátená celá suma. O vrátení peňazí v závislosti od termínu odstúpenia poskytujú informácie tri nasledujúce príklady a grafikon:

Prípad „A“: Cestujúci si rezervuje cestu vo vzdialenejšom termíne, povedzme tak 20 dní pred odchodom. Vtedy môže odstúpiť od svojej rezervácie bezplatne, v prípade zahraničnej cesty do 7 dní pred odchodom, v prípade vnútroštátnej cesty do 3 dní pred odchodom. V prípade neskoršieho odstúpenia už cestujúci nie je oprávnený na navrátenie celej sumy. V prípade, že Cestujúci zruší svoju rezerváciu iba 12 hodín pred odchodom alebo neskôr, má právo na vrátenie 20% z cestovného poplatku. (Na základe časového pomeru sa znižuje pomer vrátenej sumy.)

Prípad „B“: Cestujúci si rezervuje cestu v stredne vzdialenom termíne, povedzme tak 4 dni pred odchodom. Vtedy môže odstúpiť od svojej rezervácie do 40% obdobia medzi odchodom a rezerváciou, teda cca. do 38 hodín po rezervácii môže od svojej rezervácie bezplatne odstúpiť. V prípade neskoršieho odstúpenia už nie je oprávnený na vrátenie celého poplatku. V prípade, že Cestujúci svoju rezerváciu zruší iba 12 hodín pred odchodom alebo neskôr, má právo na vrátenie 20% z cestovného poplatku. (Na základe časového pomeru sa znižuje pomer vrátenej sumy.)

Prípad „C“: Cestujúci si rezervuje cestu v blízkom termíne, povedzme tak 10 hodín pred odchodom. Aj vtedy je oprávnený odstúpiť od svojej rezervácie do 40% obdobia medzi odchodom a rezerváciou, teda do 4 hodín po rezervácii môže bezplatne odstúpiť od svojej rezervácie. V prípade neskoršieho odstúpenia už nie je oprávnený na vrátenie celého poplatku, iba na vrátenie 20% z cestovného poplatku.Vyššie uvedený grafikon poskytuje informácie o pomere vrátenia peňazí Cestujúcim v prípade odstúpenia zo strany Cestujúceho.

11.5.2. V prípade, že sa cesta nezrealizuje vinou Šoféra, dostane Cestujúci naspäť zaplatenú sumu v plnom rozsahu, a to nezávisle od termínu odstúpenia.
Ak Cestujúci neprinesie Cestovný lístok, môže Šofér po ceste potvrdiť cestu aj bez cestovného lístku, suma mu však bude uhradená len vtedy,
 • Ak cestujúci neoznámi, že sa daná cesta zrušila (má na to 3 dni, potom bude systém automaticky považovať danú cestu za zrealizovanú)
 • Cestujúci potvrdí, že cesta bola skutočne zrealizovaná
11.5.3. Ak Cestujúci potvrdí, že sa cesta nezrealizovala vinou Šoféra a Šofér uvedie, že sa cesta nezrealizovala vinou Cestujúceho, nebude suma vyplatená a navrátená dovtedy, kým Šofér a Cestujúci nedôjdu ku konsenzu

12. Preprava balíkov
12.1. Prepravou balíkov nazývame činnosť, keď odosielateľ balíka necestuje so Šoférom, iba mu odovzdá prepravovaný produkt, ktorý za vopred dohodnutý poplatok prepraví na vopred dohodnutú cieľovú lokalitu.

12.2. V prípade prepravy balíkov je zodpovednosťou Šoféra presvedčiť sa, či nie je preprava prebratého produktu protizákonná.

12.3. V prípade prepravy balíkov je miesto prebratia a miesto odovzdania balíka predmetom vzájomnej dohody strán.

12.4. V prípade vzniku požiadavky na prepravu balíkov je povinnosťou odosielateľa vyhľadanie správneho šoféra(ov) v systéme a pomocou tlačidla „Vyžiadať si ponuku na prepravu balíkov“ si vyžiadať ponuku na odvoz balíka. V žiadosti o ponuku je povinnosťou odosielateľa poskytnúť Šoférovi všetky informácie, ktoré sú potrebné pre poskytnutie zodpovednej ponuky na prepravu balíkov, vrátane veľkosti, konzistencie, hmotnosti balíka a prípadných extra informácií, napr. hodnota a krehkosť.

12.5. Šofér má možnosť spolu s reakciou na žiadosť o cenovú ponuku poskytnúť aj konkrétnu sumu, za ktorú je ochotný prijať prepravu balíkov. Pri prijatí prepravy balíkov je povinné určenie cestovného poplatku.

12.6. Odosielateľ balíka môže z poskytnutých ponúk prijať najviac jednu ponuku. Prijatie ponuky môže vykonať pomocou tlačidla „Prijímam ponuku“.

12.7. V prípade prijatej ponuky na prepravu balíkov dostanú obe strany, s cieľom uľahčiť nadviazanie ďalšieho kontaktu, prostredníctvom e-mailov svoje telefónne čísla. Odovzdanie balíka v balení, ktoré zabezpečí, aby prepravovaný produkt nepoškodil vozidlo, seba ani ďalšie produkty, zvieratá a ľudí prepravované v danom aute, je zodpovednosťou odosielateľa.

12.8. Zabezpečiť, aby Šofér podpísal potvrdenie o prijatí, ktoré potvrdzuje neporušenosť odovzdaného balíka. je tiež zodpovednosťou Odosielateľa. Šofér je povinný dať dané potvrdenie podpísať preberateľovi balíka, čím sa potvrdí jeho neporušené odovzdanie.

12.9. Poskytnutie kontaktných údajov v e-mailoch, v žiadosti o cenovú ponuku alebo v poskytnutí cenovej ponuky, pri absencii prijatej prepravnej ponuky, je pre obe strany zakázané. (viď. ďalej bod 14.1.g)

12.10. Po prijatí cenovej ponuky na prepravu balíkov je možné v Systéme podať najviac jedno hodnotenie, v ktorom je možné označiť úspešnosť prepravy.

12.11. V prípade úspešnej prepravy balíka je provízia Poskytovateľa 10% z prijatej cenovej ponuky na dodanie balíkov, ktorú je povinný zaplatiť Šofér. Poplatok sa zobrazí medzi rezervačnými poplatkami, kde sa uvedie, že ide o prepravu balíkov. Úhrada je možná rovnakým spôsobom, ako v prípade rezervačných poplatkov, viď. bod 9.1.16.

12.12. Na splatnosť provízie prepravy balíkov sa vzťahujú platné pravidlá splatnosti rezervačného poplatku, viď. body 9.1.12 a 9.1.19.

12.13. Tu nevymedzené časti zodpovednosti za prepravu balíkov " reguluje " bod 10. „Otázka zodpovednosti“.

13. Správa kreditov
13.1. Služby využiteľné súčasne s Kreditmi:
 • zvýraznenie ponúk
 • oznámenie prostredníctvom sms správy (o rezervácii miesta, vykonaných zmenách v parametroch cesty atď.)
 • posielanie sms
13.2. Kredity si môžete zakúpiť na Webovej stránke v bode „Zostatok“ prostredníctvom bezpečného online platobného systému prevádzkovaného spoločnosťou PayU Hungary Kft., respektíve spoločnosťou OTP Mobil Kft. alebo prevodom. Spätné odkúpenie kreditov nie je možné.

13.3. Využitie jedného kreditu nie je odvolateľné. Teda, ak bol jeden alebo niekoľko kreditov využitých na zvýraznenie ponuky, ale neskôr bola daná ponuka vymazaná, odpočítanie kreditov sa nezmaže.

14. Obmedzenie prístupu
14.1. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť prístup Užívateľom (zrušiť ich registráciu), zmazať ich ponuky alebo ďalšie nimi zverejnené obsahy, ak Užívateľ:
 • a.) svojou činnosťou zneužije osobné údaje iného Užívateľa
 • b.) poskytuje údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti
 • c.) Systém nevyužíva na základe cieľov jeho určenia
 • d.) svojou činnosťou ohrozuje prevádzku služby
 • e.) zámerne poškodzuje záujmy iných Užívateľov a koná voči nim nečestným spôsobom
 • f.) Nástenku Oszkar a/alebo jeho vnútorný systém správ využíva na hromadné rozširovanie nežiaducej elektronickej komunikácie
 • g.) Porušuje obchodné záujmy Poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v nasledujúcich bodoch:
  • I.) Povzbudzuje na nadviazanie kontaktu mimo systému, poskytuje alebo žiada kontaktné údaje na nasledujúcich miestach:
   • vo vnútornej správe pred rezerváciou miesta
   • v opise ponuky
   • v opise profesie
   • v opise farby a značky vozidla
   • v úvodnom texte
   • a v každom ďalšom poli, ktoré je zverejnené alebo viditeľné pre prihlásených užívateľov a ktoré nebolo určené na tento cieľ
  • II.) v súvislosti s cestami a Prepravou balíkov, organizovanými pomocou Systému, vykonáva činnosť smerujúcu na zabránenie rezervácie
  • III.) v súvislosti s cestami a Prepravou balíkov, organizovanými pomocou Systému, zruší rezerváciu miesta napriek jednoznačnému vzájomnému zámeru cestovať alebo Prepraviť balíky alebo vyzve k zrušeniu rezervácie svojho spolucestujúceho
  • IV.) skutočne realizované spoločné cesty alebo Prepravu balíkov označí za nezrealizované alebo k tomu vyzýva svojho spolucestujúceho
 • h.) do Systému a na Facebookovú stránku Poskytovateľa umiestni obsah alebo odkaz na obsah, ktorý je nepravdivý, nezákonný, podnecujúci na nezákonnú činnosť, rasistický, očierňujúci, obťažujúci, urážlivý, obscénny, vulgárny, pohoršujúci, zastrašujúci, falošný alebo zavádzajúci

15. Zrušenie
15.1. Užívateľ môže súčasné VPU zrušením svojho účtu s okamžitou splatnosťou vypovedať.

15.2. Poskytovateľ je súčasné VPU oprávnený vypovedať, t.j. zrušiť účet Užívateľa, ak Užívateľ porušuje súčasné VPU (najmä vzhľadom na vymenované body v časti „Obmedzenie prístupu“).


16. Práva súvisiace s duševným vlastníctvom
16.1. Vlastníkom autorských práv súvisiacich s obsahom zverejneným na užívateľských rozhraniach systému (najmä, ale nie výlučne: logá, texty, fotografie, grafiky, videá) je Poskytovateľ. Obsah zobrazený v Systéme nie je povolené kopírovať a využívať bez výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa.


17. Vybavovanie sťažností
17.1. Užívateľ môže svoje sťažnosti podávať prostredníctvom e-mailovej adresy info@oszkar.com alebo ich môže počas pracovnej doby oznámiť na telefónnom čísle +36 1/6333-696 Poskytovateľovi. Poskytovateľ reaguje na prijaté sťažnosti v priebehu 10 dní, do ktorých sa nezapočítajú dni pracovného pokoja.


18. Ďalšie ustanovenia
18.1. Pre súčasné VPU a poskytovanú službu je smerodajné maďarské právo.

Budapešť, 28. októbra 2015 (Účinné: od 1. decembra 2015)